ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α – πρώην ΟΑΕΔ), θα υλοποιήσει, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, μεταξύ άλλων, και το Υποέργο 2 «Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.».

Στόχοι της δράσης:

  • αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων ή/και επανακατάρτισή τους
  • αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
  • ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Αντικείμενα Υποέργου:

  1. Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
  2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
  3. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το υποέργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ). Η Δ.ΥΠ.Α. θα εκδόσει δημόσια πρόσκληση, προς συγκεκριμένες ομάδες ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι:

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκάστοτε Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  2. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  3. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η εκάστοτε πρόσκληση που θα δημοσιεύει η Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ

Το Κ.Ε.Κ. Πλάτων είναι εγκεκριμένος Πάροχος Κατάρτισης, ενταγμένος στο Μητρώο Παρόχων Αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που έχει συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία για το πρόγραμμα θα μας βρείτε:

Παράρτημα Α’: Βασιλίσσης Όλγας 184 (ισόγειο), Τηλ:2310402000, Email:platonkek@gmail.com

Παράρτημα Β’: Χρίστου Πίψου 16 (1ος όροφος), Tηλ:2310500900, Email: platonkek@gmail.com

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας σε εμάς εύκολα και γρήγορα, συμπληρώνοντας τη φόρμα μας και άμεσα θα επικοινωνήσουν μαζί σας εμπειρότατα στελέχη για τη σωστή καθοδήγησή σας.

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!