ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. θα υλοποιήσει τμήματα κατάρτισης, τα οποία θα συνοδεύονται από πιστοποίηση γνώσεων.

 

Ωφελούμενοι είναι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης. Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.

 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης από 120 έως 150 ώρες (ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης) οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

 

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης  αφορούν στα ακόλουθα:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)- 120 ώρες
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)- 120 ώρες
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)- 120 ώρες
 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων- 140 ώρες
 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)- 130 ώρες
 6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων- 120 ώρες
 7. Πρώτες Βοήθειες- 130 ώρες
 8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων- 120 ώρες
 9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)- 120 ώρες

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων- 130 ώρες
 2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία- 120 ώρες
 3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών- 120 ώρες
 4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου- 120 ώρες
 5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)- 120 ώρες
 6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου- 120 ώρες
 7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης- 120 ώρες

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης:

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί έως την 31/05/2021 και σε κάθε περίπτωση εντός του οκταμήνου της απασχόλησης σε συνεχόμενες ημέρες. Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης θα είναι από έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες (συμπεριλαμβάνονται διαλείμματα).

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, ο ωφελούμενος δεν προσέρχεται στη θέση απασχόλησής του και ως εκ τούτου δεν υπογράφει στο παρουσιολόγιο απασχόλησης, παρά μόνο στο παρουσιολόγιο της κατάρτισης.

 

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων θα οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για μια φορά (ανεξαρτήτως επιτυχίας). Οι εξετάσεις θα επαναληφθούν μία φορά εφ’ όσον ο ωφελούμενος σε περίπτωση αποτυχίας επιθυμεί να εξεταστεί για δεύτερη φορά ή αδυνατεί να συμμετάσχει κατά την πρώτη εξέταση.

 

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στο Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ οφείλει να προσκομίσει:

 • Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση.
 • Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΕ επιπέδου II & III.

 

Πληροφορίες για εγγραφές δίνονται από το Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. –

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

Χ. Πίψου 16 , 1ος όροφος                                           Β. Όλγας 184 (πρώην 182)

Περιοχή: Νέος Σιδηροδρ. Σταθμός                              Περιοχή: Σοφούλη
Τηλ. 2310 500900, 212222                                       Τηλ. 2310 402000, 254254     

  Ε: kekplatwn@gmail.com                                    E: platonkek@gmail.com

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!