Κατάρτιση μεσω Voucher με επίδομα έως 1.000€ για επιπλέον 30.000 ανέργους σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες – Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να πραγματοποιήσετε κατάρτιση και Πιστοποίηση

Άνοιξαν οι αιτήσεις για ακόμα 30.000 άνεργους

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ και στις 18 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής για ακόμα 30.000 ανέργους οι οποίοι θα καταρτιστούν, θα πιστοποιηθούν και θα λάβουν επίδομα έως 1.000 €.

Στόχος έργου

Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της επιδοτούμενης κατάρτισης και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για το επίδομα των έως 1.000 €

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

Συμπληρώστε την

ή

στείλτε συμπληρώστε την Αίτηση και στείλτε την στα mail:

info@platonkek.gr ή platonkek@gmail.com

23/10/2023 Δελτίο Τύπου ΔΥΠΑ:

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 24/10/2023 στις 14:00

Υποβολή Αιτήσεων στην ΔΥΠΑ

Εγγραφή στο μητρώο ωφελουμένων για την κατάρτιση … – Gov.gr (www.gov.gr)

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!