«Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

  1. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους
  2. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

 

Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος)

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτηση Συμμετοχής για ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, έχουν οι φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι είναι μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) και πληρούν μια από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα.
  2. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς.
  3. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α` (Εισαγωγικό).

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το επίδομα του ωφελούμενου από την εφαρμογή της δράσης, το οποίο ανέρχεται σε 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και με τη συμμετοχή στις εξετάσεις ή επανεξέταση πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Διάρκεια- Ώρες λειτουργίας Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης

Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 150 ώρες.

Η ημερήσια διάρκεια του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / διαβατήριο/ στρατιωτική ταυτότητα (κατά περίπτωση).
  • Βεβαίωση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ., εκδοθείσα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Προτυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «Δεν παρακολουθώ άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης, την παρούσα χρονική στιγμή».
  • Βεβαίωση τράπεζας ή φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου ή εκτύπωση από e-banking.

 

 

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!