ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό/ επαναπροσανατολισμό αναφέρεται στην υποστήριξη, η οποία, μεταξύ άλλων, βοηθά το άτομο, να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής/συμβούλους.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων που παρέχονται ανά φάση σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης είναι:

Α. Προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης

Κάθε ωφελούμενος της δράσης θα συμμετάσχει σε μία ατομική συνεδρία (1η ατομική  συνεδρία) με στόχους: α) την επιλογή προγράμματος κατάρτισης σε μία από τις ειδικότητες επιλογής του βάσει του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού του προφίλ, των δεξιοτήτων, και των ενδιαφερόντων σε συνδυασμό με την πληροφόρηση για τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ως προς τις ειδικότητες των κλάδων προτίμησής του και β) την αποτύπωση των προδιαγραφών των κατάλληλων για τον ωφελούμενο θέσεων πρακτικής άσκησης.

Με τη συμμετοχή στην 1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής πραγματοποιείται η έναρξη της συμμετοχής του ωφελούμενου στις υπηρεσίες της δράσης.

Β. Μετά τη λήξη του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης

Υλοποίηση ατομικής συνεδρίας (2η ατομική συνεδρία), η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία των ωφελουμένων για:

– τις εξετάσεις πιστοποίησης

– την πρακτική άσκηση

– την αγορά εργασίας ευρύτερα (ενδεικτικά αναφέρονται: σύνταξη βιογραφικού,  τρόποι εξεύρεσης εργασίας εντός και εκτός ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη /εκπρόσωπο επιχείρησης) ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων.

To K.E.K ΠΛΑΤΩΝ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιλογή του ωφελούμενου και τις προδιαγραφές της /των θέσης / θέσεων πρακτικής άσκησης παρέχει στους ωφελούμενους υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο την εύρεση κατάλληλης επιχείρησης πρακτικής άσκησης από τις διαθέσιμες, με την οποία θα συμβληθούν από κοινού με τον ωφελούμενο, και την ένταξη του ωφελούμενου σε πρόγραμμα/τμήμα κατάρτισης στην ειδικότητα επιλογής.

Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης  πραγματοποιείται η  3η ατομική συνεδρία για την παρακολούθηση της ένταξης των ωφελουμένων στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Δ. Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης

Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται η 4η ατομική συνεδρία, η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης και στη μετατροπή της θέσης πρακτικής σε θέση απασχόλησης.

Όροι υλοποίησης ατομικών συνεδριών

Για τη μεθοδολογία υλοποίησης των ατομικών συνεδριών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βασικές αρχές του κώδικα δεοντολογίας στην παροχή των ως άνω υπηρεσιών (www.eoppep.gr).

Το στέλεχος συμβουλευτικής/σύμβουλος συντάσσει έκθεση με τη μεθοδολογία προσέγγισης των στόχων της συμβουλευτικής ανά συνεδρία και διαθέτει στον Πάροχο για αναπαραγωγή και διανομή στους ωφελούμενους υλικό που σχετίζεται με τις θεματικές συνεδριών.

Επιπλέον, το στέλεχος συμβουλευτικής/σύμβουλος συντάσσει έκθεση υλοποίησης συνεδρίας συμβουλευτικής με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου της συνεδρίας.

Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά κατά μέσο όρο και οι συνεδρίες υλοποιούνται σε αίθουσες των δομών του Κ.Ε.Κ ΠΛΑΤΩΝ.

Σημείωση: Οι ανωτέρω όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που ορίζονται στην επίσημη Πρόσκληση της εκάστοτε δράσης.

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!