Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ». Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. » Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

23.000 άνεργοι από 29 έως 64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • έχουν ολοκληρώσει τις βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια,
 • έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ), είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
ΣΚΟΠΟΣ:

Η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια δέσμη παρεμβάσεων η οποία περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε 60 ειδικότητες 10 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπως:

ΕΜΠΟΡΙΟ, LOGISTICS (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής για την επιλογή ειδικότητας κατάρτισης – πιστοποίησης προσόντων, τοποθέτησης σε επιχείρηση πρακτικής και υποστήριξη της πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση και την υποβοήθηση για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους αιχμής, συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €, θα λάβουν οι δικαιούχοι άνεργοι με την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα υπάρχει δυνατότητα για:

 • 6μηνη Απασχόληση, πρόσληψη με ένσημα, σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο 45% των καταρτιζόμενων.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Έως 30/12/2016

ΥΠΟΒΟΛΗ:

α) Ηλεκτρονικά στην ειδική κρατική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

β) Συνδυασμένη επίσκεψη στο ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε., για ολοκληρωμένη ενημέρωση στις υποδομές εκπαίδευσης.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

2.600 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)

Η δράση υλοποιείται με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Η επιταγή  κατάρτισης παραλαμβάνεται από τον ωφελούμενο άνεργο από τον ΟΑΕΔ και παραδίδεται στο πιστοποιημένο ΚΕΚ που θα επιλέξει ο ωφελούμενος. Η λήψη του κάθε επιδόματος γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου δικαιούχου μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχής δράσης ως εξής:

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης: 600 ευρώ (120 ευρώ Χ 5 ευρώ / ώρα).

Καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, της συμβουλευτικής και των εξετάσεων πιστοποίησης στο ΚΕΚ που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

 • Επίδομα πρακτικής άσκησης: ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

Καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 • Κάρτα ανεργίας
 • Εκκαθαριστικό 2015
 • Εργασιακή εμπειρία
 • Τίτλοι Σπουδών
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • ΑΜΚΑ/ ΑΜΙΚΑ
 • IBAN λογαριασμού τραπέζης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.

την μεγαλύτερη πιστοποιημένη δομή κατάρτισης της Βόρειας Ελλάδας, για επίσκεψη από κοντά & ενημέρωση για: α) την ποιότητα κατάρτισης, β) τους εκπαιδευτές, γ) την υποβολή του αιτήματος διαδικτυακά.

Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΨΟΥ 16 – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 500900, 2310 212222

Email: info@platonkek.gr, kekplatwn@gmail.com

Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΦΟΥΛΗ

ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 186 (πρώην 182) – παραπλεύρως Villa Bianca

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 402000 & 2310 216666

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!