ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER

2cebfdae7a8ea5d691033c085990a9d4_xl

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ». Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. » Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Ωφελούμενοι είναι 23.000 άνεργοι από 29 έως 64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ  έχει οκτάμηνη διάρκεια και απευθύνεται όλους τους δήμους της χώρας. Σκοπός είναι η προώθηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.
Το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα  ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντες ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Ωφελούμενοι θα είναι οι συμμετέχοντες στο παραπάνω Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οι οποίοι τελικά θα τοποθετηθούν σε θέσεις απασχόλησης & θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

testimonial-bg-full
Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!